Index

>
LILLI DIRKSEN ♀
HELMUT DIRKSEN ♂
CHRISTEL DIRKSEN ♀
VIII-bx CHRISTIAN DIRKSEN ♂
X 
FRANZISKA HORST ♀
GEORG DIRKSEN ♂
X-an INGRID OERTEL ♀ (1)
X 
MAN ONBEKENDE ♂
ROBERT WIELAND ♂ (2)
IX-by HEDWIG DIRKSEN ♀
X  X 
1 WILLI OERTEL ♂
2 AUGUST R. WIELAND ♂
VIII-by JOHANNES DIRKSEN ♂
X 
HEDWIG KARMANN ♀
X-ao WILHELM PETERSEN ♂
X 
ROSEMARIE HITSCHFELD ♀
X-ap JÜRGEN PETERSEN ♂
X 
ERIKA REISS ♀
X-aq ALMUTH PETERSEN ♀
X 
LEO H. ROTH ♂
IX-bz HELENE GRÄB ♀
X 
WILHELM PETERSEN ♂
LUTZ GRÄB ♂
IX-ca HUGO GRÄB ♂
X 
ILSE LEHNE ♀
MARION GRÄB ♀ (1)
WOLFRAM GRÄB ♂ (2)
IX-cb KARL GRÄB ♂
X  X 
1 INGE GRÜNER ♀
2 HANNE KOTHE ♀
VIII-bz HILLENE DIRKSEN ♀
X 
HUGO GRÄB ♂
WILHELM DIRKSEN ♂
WILHELM ONBEKEND ♂
IX-cc HILDE GESSEL ♀
X 
MAN ONBEKEND ♂
PAUL GESSEL ♂
WILHELM GESSEL ♂
VIII-ca MARIE DIRKSEN ♀
X 
PAUL GESSEL ♂
IX-cd HANNE DIRKSEN ♀
X 
MAN KUHLMANN ♂
X-ar JÜRGEN DIRKSEN ♂
X 
MARION SINDELAR ♀
IX-ce KARL DIRKSEN ♂
X 
VROUW DIRKSEN-X ♀
VIII-cb KARL DIRKSEN ♂
X 
HENRIETTE LINDENBERG ♀
IX-cf HELMUT DIRKSEN ♂
X 
INGEBORG I. DÖRTZBACH ♀
X-as STEFAN DANNEMANN ♂
X 
MIRJAM ENGELMANN ♀
X-at GERHARD DANNEMANN ♂
X 
ULRIKE FREITAG ♀
X-au CHRISTIAN DANNEMANN ♂
X  X 
1 NICOLA J. DENNING ♀
2 NATALYA SCOTT ♀
IX-cg GISELA A. DIRKSEN ♀
X 
WOLFGANG DANNEMANN ♂
VIII-cc STEPHANUS H. DIRKSEN ♂
X 
AMALIE K.H. WIEMANN ♀
VIII-cd WILHELMINE DIRKSEN ♀
X 
KARL J.A. JORDAN ♂
VII-bh HILLENE G. SIKKES ♀
X 
CARL C.W. DIRKSEN ♂
VII
VIII
IX
X
VIII-bx,1 ♀
LILLI DIRKSEN
leeftijd: 62 of 63 jaar
*17-06-1904
1967
VIII-bx,2 ♂
HELMUT DIRKSEN
leeftijd: 80 of 81 jaar
*29-01-1912
1993
VIII-bx,3 ♀
CHRISTEL DIRKSEN
leeftijd:
*20-05-1917
VIII-bx ♂
CHRISTIAN DIRKSEN
leeftijd: 66 jaar
*21-06-1874 Esens Oostfriesland
03-11-1940
huwelijk ±1902 met
FRANZISKA HORST
leeftijd: 80 of 81 jaar
*08-02-1877 Höhscheid Solingen (D)
1958
VII-bh,2 ♂
GEORG DIRKSEN
*±1875
X-an ♀
INGRID OERTEL
huwelijk ±1955 met
MAN ONBEKENDE
IX-by,2 ♂
ROBERT WIELAND
IX-by ♀
HEDWIG DIRKSEN
*±1902
relaties:
(1) huwelijk ±1925 met
WILLI OERTEL
(2) huwelijk ±1933 met
AUGUST ROBERT WIELAND
VIII-by ♂
JOHANNES DIRKSEN
*23-04-1876 Meiderich (D)
huwelijk ±1900 met
HEDWIG KARMANN
X-ao ♂
WILHELM PETERSEN
leeftijd: 68 jaar
*05-12-1929
19-12-1997
huwelijk 1959 met
ROSEMARIE HITSCHFELD
leeftijd:
*25-03-1936
X-ap ♂
JÜRGEN PETERSEN
leeftijd:
*18-05-1931
huwelijk ±1960 met
ERIKA REISS
leeftijd:
*03-02-1937
X-aq ♀
ALMUTH PETERSEN
leeftijd: 56 jaar
*23-11-1934
22-04-1991
huwelijk ±1960 met
LEO HERBERT ROTH
leeftijd:
*05-01-1935 Papiscken (D)
IX-bz ♀
HELENE GRÄB
leeftijd: 91 jaar
*10-10-1905
26-07-1997
huwelijk ±1927 met
WILHELM PETERSEN
leeftijd: 69 jaar
*14-02-1900
26-02-1969
IX-ca,1 ♂
LUTZ GRÄB
leeftijd:
*19-09-1945
IX-ca ♂
HUGO GRÄB
leeftijd: 73 jaar
*12-03-1912
01-01-1986 Soltau BRD
huwelijk ±1944 met
ILSE LEHNE
leeftijd:
*26-10-1919
IX-cb,1 ♀
MARION GRÄB
leeftijd:
*±1943
IX-cb,2 ♂
WOLFRAM GRÄB
leeftijd:
*16-04-1946
IX-cb ♂
KARL GRÄB
leeftijd:
*30-12-1919
relaties:
(1) huwelijk ±1942 met
INGE GRÜNER
(2) huwelijk ±1945 met
HANNE KOTHE
leeftijd:
*02-07-1918
VIII-bz ♀
HILLENE DIRKSEN
leeftijd: 86 jaar
*29-05-1878 Meiderich (D)
24-07-1964 Soltau BRD
huwelijk ±1904 met
HUGO GRÄB
leeftijd: 78 jaar
*15-02-1877
05-01-1956
VII-bh,5 ♂
WILHELM DIRKSEN
*±1880
IX-cc,1 ♂
WILHELM ONBEKEND
IX-cc ♀
HILDE GESSEL
*±1911
huwelijk ±1935 met
MAN ONBEKEND
VIII-ca,2 ♂
PAUL GESSEL
*±1912
VIII-ca,3 ♂
WILHELM GESSEL
*±1913
VIII-ca ♀
MARIE DIRKSEN
*14-09-1883 Meiderich (D)
huwelijk ±1910 met
PAUL GESSEL
IX-cd ♀
HANNE DIRKSEN
*±1912
huwelijk ±1935 met
MAN KUHLMANN
X-ar ♂
JÜRGEN DIRKSEN
samenleven ±1980 met
MARION SINDELAR
IX-ce ♂
KARL DIRKSEN
leeftijd: 73 of 74 jaar
*1913
1987
huwelijk ±1940 met
VROUW DIRKSEN-X
VIII-cb ♂
KARL DIRKSEN
leeftijd: 51 of 52 jaar
*21-06-1884 Meiderich (D)
1936
huwelijk ±1910 met
HENRIETTE LINDENBERG
IX-cf ♂
HELMUT DIRKSEN
leeftijd: 73 jaar
*19-12-1921 Essen (D)
09-03-1995 Keulen (D)
huwelijk 06-10-1951 met
INGEBORG IRMA DÖRTZBACH
leeftijd: 74 jaar
*10-06-1922 Karlsruhe (D)
04-07-1996 Keulen (D)
X-as ♂
STEFAN DANNEMANN
leeftijd:
*29-08-1956 Karlsruhe (D)
samenleven ±2002 met
MIRJAM ENGELMANN
X-at ♂
GERHARD DANNEMANN
leeftijd:
*02-06-1959 Essen-Ruettenscheid (D)
huwelijk 15-08-1991 in Freiburg (D) met
ULRIKE FREITAG
leeftijd:
*24-02-1962
X-au ♂
CHRISTIAN DANNEMANN
leeftijd:
*25-02-1962 Essen-Ruettenscheid (D)
relaties:
(1) huwelijk 06-07-1995 in Treptow Berlijn (D) tot 08-04-2003 met
NICOLA JANE DENNING
leeftijd:
*06-07-1967 Cullumpton Devon (GB)
(2) huwelijk 25-05-2006 in Stroud (GB) met
NATALYA SCOTT
leeftijd:
*02-03-1972 Birmingham (GB)
IX-cg ♀
GISELA ALMUT DIRKSEN
leeftijd:
*12-01-1926 Essen (D)
huwelijk 05-03-1955 met
WOLFGANG DANNEMANN
leeftijd:
*21-07-1926 Duesseldorf (D)
VIII-cc ♂
STEPHANUS HABERTUS DIRKSEN
leeftijd: 59 jaar
*03-05-1886 Meiderich (D)
28-11-1945 Essen-Bredeney (D)
huwelijk 22-04-1921 in Essen/Rurh (D) met
AMALIE KATHARINA HENRIETTE WIEMANN
leeftijd: 81 jaar
*01-02-1892 Essen (D)
20-03-1973 Essen-Bredeney (D)
VIII-cd ♀
WILHELMINE DIRKSEN
leeftijd: 76 jaar
*13-04-1888 Meiderich (D)
14-09-1964
huwelijk ±1910 met
KARL JUST ALBERT JORDAN
leeftijd: 88 jaar
*23-07-1886 Bennungen (D)
14-10-1974
VII-bh ♀
HILLENE GERHARDINE SIKKES
leeftijd: 75 jaar
*02-08-1851 Kloster Muehle, Nuettermoor Oostfriesland
06-05-1927 Duisburg-Meiderich DDR
huwelijk 29-07-1873 in Leer Oostfriesland met
CARL CHRISTIAN WILHELM DIRKSEN
leeftijd: 80 jaar
*10-02-1850 Leer Oostfriesland
~15-03-1850 Leer Oostfriesland
27-09-1930 Duisburg-Meiderich DDR