7

opzet was gesint immer te mijden, waerom by des te stouter alles waegde, hem hadt genoodtsaekt op te breeken. 't Bestant daer op gevolght hadt Grol, gelijk ook d'andere winsten van oorloghe, gelaeten aen de laetste besitters, waer uyt Prins Henrik ouden luyster sijner nieuwe Landtvooghdy soght te verheerlijken. Dit steedtjen is gelegen in vlak landt, en, om dat het aen den Duytschen boodem grenst, al voor veelen onder de regeeringhe van Karel van Oostenrijck, de vijfde onder de Keyseren dan dien naem, begonnen gesterkt te worden. Dees heeft al de heerschappy der Bisschoppen van Uitrecht, als ook Geldenlandt, gekost, en op sich selven en sijne naerkoomelinghen oovergebraght. Maer deese werken , gelijk ook de vestinghkonst selfs, had d'ervaerenheit in langhduerigh oorlogen, meesterse van dusdaenige sacken, vermeerdert en voltrokken; en geduerende 't bestant hadt de Spanjaert 't versterken deeser plaetse, neevens 's Hartoghenbosch, met Damme en Hulst in Vlaendre, sijner sorghe weerdigh geacht. De wallen om de stadt, die breedt en hoogh sijn, hebben vijf bolwerken, beytelsgewijse, als heedendaeghs de gewoonte is, buyten uyt steeken, tusschen welke eeven soo veel tusschen wijten nae een reghte winkelmaedt door hoeken aen de bolwerken gevoeght worden, om de beleegheraers allenthalven van alle kanten van ter sijden en oover dwars te konnen beschieten. Onder langhs de voet van de wallen loopt eenen anderen dijk, die laeger is, gemeenelijk genoemt een Faussebraye, om dat die allerweeghen waer men 't geraeden vindt doorboort sijnde, de verdaedighers, selfs daer achter veyligh bedekt sijnde, den naekenden vyandt, van naeby en recht op 't lijf konnen treffen. Daer nae volght de graft, die door de voorbyvloeyende beek de Slinge eensdeels wordt bewaetert. Oover deese is eenen bedekten wegh, om daer achter muskettiers te verbergen, van gelijken bevrijdt met eenen doorgaenden dijk, maer buytenswerks wat schuyns afloopende, en van soo eene gemaetigde hoogte, dat en de koeghels van de wal geschooten haere vrye werkingh doen, en die uyt 't vyandts leegher van de vlakten nae de stadt geschooten worden, oover vlieghen, sonder de vesten te beschaedighen. De stadt hadt drie poorten, op de wegh naer Brevoort, nae Zutphen en nae Deeventer. 't Opperbewint oover de stadt en de besettingh hadt Matthijs Dulken, een oudt krijghsman, en van beproefde dapperheit en vernuft. Want dees was 't, die in 't jaer twee van deese loopende eeuwe het kasteel van Wachtendonck door krijgslist, en met den deegen in de vuyst had ooverweldighr, sijnde met dertien soldaeten van hem tot dien eynde uytgekooren, verborgen in een schip met stroo: en hier meede doorgeraekt braght hy om 't leeven al die hem in 't gemoet quaemen, tot dat hy des Kasteels was meester geworden. Tot besettingh waeren hem gegeeven acht vendelen te voet, en een vaen te peerde onder Lambert Verreyken, Heer van Imden, en soon van Luidewijck Verreyken, gewoonelijken Raedtsheer en Geheymschrijver der Aertshartoghen, op den tijtel van Audientier, aen wiens arbeidt en nijverheit Nederlandt niet weynigh verschult is, om dieswille, dat het twaelf jaeren van de rampen der oorloghe is bevrijt geweest, eenen gewensten staet van saeken voor beyde de partyen De besettelinghen waeren in 't geheel sterk twaelfhondert, behalven die uyt de steedelingen geduerende 't belegh wierden aengenoomen: sy hadden sestien stukken geschuts, een groot geweldt tot afbrek der beleegheraers. Leeftoght en kooren was 'er genoegh in voorraedt. d'Eerste vyandtschap die gepleeght wierdt, sonder dat men naeulijx yets diergelijx verwachte, was met twee vaenen Hollandtsche ruytery, op welke Verreyken terstont met sijne ruyters uytgevallen, en in geveght geraekt is, maer op 'taenkoomen van onderstant voor sijne vyanden is hy te rugh geweeken, achterlaetende sijnen Luitenant Jan de Weert, een dapper soldaet. De Prins vondt geraeden sijn leegher in drie Quartieren te verdeelen: welcker eene afgesteeken naer het Oosten, is gegeeven aen Graef Ernst van Nassau, Stadthouder van Vrieslandt op deese en geene sijde van de Lauwers, by de soldaeten van welke Landtschappen gevoeght


vorige bladzijde volgende bladzijde
-1- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19-