Betalingsvoorwaarden Infomedics Zorg B.V.

Uw zorgaanbieder heeft aan Infomedics Zorg B.V. de opdracht verleend om de facturering uit te voeren. Op alle (toekomstige) vorderingen die uw zorgaanbieder op u heeft, zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics Zorg B.V. van toepassing zoals hieronder weergegeven.

Algemeen

Betalingstermijn en sancties 

 1. De factuur dient te worden voldaan door de patiŽnt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger en zijn direct opeisbaar.
 2. Eventuele vragen naar aanleiding van de ontvangen factuur dient de patiŽnt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger binnen 14 dagen na factuurdatum aan Infomedics Zorg B.V. te richten. 
 3. Infomedics Zorg B.V. is gerechtigd, indien mogelijk, de kosten van de factuur (deels danwel volledig) rechtstreeks te incasseren bij de zorgverzekeraar van de patiŽnt.
 4. De patiŽnt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger is gehouden de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum volledig te voldoen aan Infomedics Zorg B.V. Deze termijn geldt ook indien de zorgverzekeraar de factuur namens de patiŽnt (deels danwel volledig) voldoet.
 5. Indien de factuur niet binnen 30 dagen na factuurdatum is voldaan, treedt het verzuim van de patiŽnt in zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de patiŽnt de wettelijke rente verschuldigd op maandbasis of een gedeelte daarvan. Infomedics Zorg B.V. verstuurt vervolgens een eerste betalingsherinnering aan de patiŽnt waarop de verschuldigde rente is vermeld.
 6. Indien de patiŽnt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is Infomedics Zorg B.V. gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten. Vanaf dat moment is de patiŽnt per maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd, berekend over de periode van verzuim.
 7. Indien Infomedics Zorg B.V. een tweede betalingsherinnering en eventuele daarop volgende aanmaningen stuurt, is Infomedics Zorg B.V. gerechtigd incassokosten in rekening te brengen.
 8. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiŽnt. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform de wet "Normering Buitengerechtelijke Incassokosten" (WIK, 1 juli 2012). Eventuele BTW die in verband met incassowerkzaamheden aan de zorgaanbieder in rekening wordt gebracht, zal worden doorberekend aan de patiŽnt.
 9. Betaling van een toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de incassokosten, vervolgens in mindering van de in rekening gebrachte rente en ten slotte in mindering van het factuurbedrag.
 10. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiŽnt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger een formele klacht indient over de factuur of bij opzegging van de behandelingsovereenkomst door de patiŽnt.
 11. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Deze betalingsvoorwaarden zijn op 24 mei 2013 door Infomedics Zorg B.V.
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30203913.


Contactgegevens Infomedics

Voor vragen over uw rekening kunt u op verschillende manieren bij Infomedics terecht. Kijk eerst eens bij de 'Veelgestelde vragen'.
Vaak vindt u daar al het antwoord op uw vraag. Mocht uw vraag er niet tussen staan of is uw vraag onvoldoende beantwoord? Hun servicedesk helpt u uiteraard graag verder.

Via Internet

De Servicedesk PatiŽnten kunt u voor vragen en meer informatie over de nota bereiken op de website www.infomedics.nl. Log dan in met uw betalingskenmerk.

Per E-mail
U kunt ze bereiken via rekening@infomedics.nl. Voor een snellere verwerking van uw vraag, verzoeken zij u om het betalingskenmerk in het onderwerp van de e-mail te vermelden.

Telefonisch contact
De Servicedesk is van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 - 17:00 uur te bereiken via telefoonnummer 036 - 20 31 900 tegen lokaal tarief

Schriftelijke correspondentie
Infomedics B.V.
Afdeling Servicedesk PatiŽnten
Postbus 60108
1320 AC Almere