Genealogie van Berend Meijlink

1 Berend Meijlink is geboren vˇˇr 1643.
Notitie bij Berend: Vader van Joan (2) en Lubbert (3) Meijlink. Over hem is verder niets bekend. Waarschijnlijk was zijn voornaam Bernardus of Berend. Zijn kleinzoon Bernardus (5) en zijn achterkleinzoon Bernardus (11).
Kinderen van Berend uit onbekende relatie:
1 Jan (Jan) Meijlink. Volgt 1.1.
2 Lubbert Meijlink. Volgt 1.2.
3 [misschien] Willem Meijlink. Volgt 1.3.
1.1 Jan (Jan) Meijlink, zoon van Berend Meijlink (zie 1). Jan is overleden in 1696 in Zwolle.
Notitie bij Jan: Woonde te Zwolle. Het besloten testament van hem en zijn echtgenote Willemtje Davids op 10 november 1683 gedeponeerd bij Schepenen van Zwolle, werd op 2 juni 1696 ten overstaan van Schepenen van Zwolle geopend in tegenwoordigheid van Willemtje Davids Wed. Meijlink, Lucretie Meijlink, Fennichjen Davids en Hartgert Meijlink. Blijkens dat testament was Joan Meijlink eerst gehuwd met Fennichjen van Hengele, daarna hertrouwd met Willemtje Davids.
Joan Meijlink benoemt bij gemeld testament tot enige erfgenamen zijn echtgenote Willemtje Davids en zijn dochter Lutgert Meijlink, elk voor de helft (dus waren in 1683 waarschijnlijk geen andere kinderen in leven) en legateert aan zijn neven Hendrik en Hartger Meijlink, zoons van zijn broer Lubbert Meijlink, al zijn knoopmakersgereedschap.

Den 14 Oktob.
kerkenraat gehouden Extraordinaris.
Prßses Voltelen. ].Scriba Groothuijs.
Art.1
..............[beroeping predikant]

Art.2.
Jan Meijlink.Is ook ingestaan eenen Jan Meijlink,welke doleerde dat Paapse Monbaren sijn dogter tegens sijn wille en dank hadden weggevoert,soo is van de kerkenraat verstaan, dat den Prßses met d’ ouste Ouderlingh, nevens de vader, de magistraat hierover sullen begroeten, versoekende van haar ernstelik inbindinge van dese en diergelijke enorme stouticheden des Pausdoms.

(uit de Kerkeraadshandelingen van Zwolle 1679)
Beroep:
Knoopmaker
Jan:
(1) trouwde op 9 februari 1664 in Zwolle met Fennichjen/Fenneken Jans van Hengele.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Fennichjen/Fenneken: 09-02-1664 Jan Meilingh, j.g. in de Bitterstraete, en
Fennichjen Jansen j.d. in de Walstraete
Fennichjen/Fenneken is een dochter van Jan Berends van Hengele en Lutghertus Hendrix. Fennichjen/Fenneken is overleden vˇˇr 1677.
(2) trouwde op 13 november 1677 in Zwolle met Willemtje Davids, 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Willemtje: Den 20 October
13-11-1677 Jan Meilink wed op ’t hoekijn vande Wullewevers straet en
Willemtijn Davidts j.d. inde Prauew straet
hij moet Erffuitinge doen
Willemtje is geboren in 1637, dochter van David Williams (Abree)?. Willemtje is overleden na 1696, minstens 59 jaar oud.
Adres:
Praustraat (bij huwelijk) Zwolle
Religie:
belijdenis 1655
Kinderen van Jan en Fennichjen/Fenneken:
1 Lutgert (Lucretia) Meijlink [1.1.1]. Zij is begraven op 9 april 1711 in Zwolle.
Notitie bij overlijden van Lutgert: Begraafboek Zwolle 09-04-1711
Gerrit Rietberg aan Vismarkt sijn vrouw Lutgert Meilinks te half drie in Michielikerk
nr. 344 f 5 - 12
Onbekend:
Ontvoerd? in 1679
Lutgert trouwde op 17 mei 1685 in Zwolle (Raadhuis) met Gerrit Mense Rietbergh.
Notitie bij het huwelijk van Lutgert en Gerrit: Gerrit Mensen Rietberg j.m. in de Voorstrate, en
Lucretia Meilinghs j.d. bij de Roden Toren
Gerrit is overleden op 29 juni 1713 in Zwolle (Bethlehemskerkhof).
Adres:
Vismarkt (bij overlijden Lutgert in 1711)
Beroep:
Bakker
Religie:
Rooms Katholiek
2 Bernardus Meijlink [1.1.2]. Hij is gedoopt op 21 februari 1669 in Zwolle. Bernardus is overleden vˇˇr 1683, ten hoogste 14 jaar oud.
1.2 Lubbert Meijlink, zoon van Berend Meijlink (zie 1). Lubbert is overleden na 1703.
Notitie bij Lubbert: Gehuwd met Eefke ?
Hij was in 1658 ingeschreven als burger van Ootmarsum onder de naam Lubbert Berends
Lubbert trouwde met Eefke Hartwijck?. Eefke trouwde later met [waarschijnlijk] Hartwick?.
Kinderen van Lubbert en Eefke:
1 Hendrik Meijlink, geboren in Ootmarsum. Volgt 1.2.1.
2 Trientje Meijlink [1.2.2].
Notitie bij Trientje: Doet als jongedochter van Ootmarsum belijdenis aldaar Sint Michiel in 1681. Wordt in het lidmatenboek aangeduid als ôEefkes dochterö en was dus wellicht een zus van Hendrik (6) en Hartgert (7), aangezien Hartgert een zoon was van ôEefkes Lubbertö
Op kerstmis 1681 wordt Trijntje Meijlink ingeschreven als lidmaat Ned. Herv. Gem. te Zwolle met attestatie van Ootmarsum. ôKort daaropö weer vertrokken met attestatie op Amsterdam.
3 Hartgert/Hartwigh Meijlink, geboren omstreeks 1663 in Ootmarsum. Volgt 1.2.3.
1.2.1 Hendrik Meijlink is geboren in Ootmarsum, zoon van Lubbert Meijlink (zie 1.2) en Eefke Hartwijck?. Hendrik is overleden vˇˇr 1697.
Notitie bij Hendrik: Waarschijnlijk dezelfde Hendrik Meijlink die, geboren te Ootmarsum, in de herfst van 1682 van Zwolle (Bitterstraat) naar Ootmarsum vertrekt, met Pasen 1690 wordt ingeschreven als lidmaat van de Nederlands Hervormde Gemeente van Ootmarsum met attestatie van Zwolle en vervolgens weer met attestatie naar Zwolle vertrekt. Ondertrouw te Ootmarsum op 13-9-1691.
Onbekend:
Waarschijnlijk dezelfde Hendrik Meijlink die, geboren te Ootmarsum, in de herfst van 1682 van Zwolle (Bitterstraat) naar Ootmarsum vertrekt, met Pasen 1690 wordt ingeschreven als lidmaat van de Nederlands Hervormde Gemeente van Ootmarsum met attestatie van Zwolle en vervolgens weer met attestatie naar Zwolle vertrekt. Ondertrouw te Ootmarsum op 13-9-1691.
Hendrik trouwde op 14 oktober 1691 in Zwolle met Garbrecht Leusevelt/Lussevelt, nadat zij op 13 september 1691 in Ootmarsum in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Garbrecht: 14-10-1691 Hendrick Mijlinck j.m. van Ootmarsen en
Garbreght Luesevelt j.d.
d procla gaan mede t Ootmarse
Att: verthoont en getrout
Garbrecht is geboren in Zwolle, dochter van Jan Gerrijts Luesevelt. Garbrecht is overleden na 2 mei 1734. Garbrecht trouwde later op 17 augustus 1697 in Zwolle met Joannes van Borne.
Kind van Hendrik en Garbrecht:
1 Wendeltje Meijlink [1.2.1.1]. Zij is gedoopt op 11 oktober 1694 in Zwolle.
Adres:
Bij de Camperpoort (1712)
Religie:
belijdenis 29-09-1712
Wendeltje trouwde, 39 jaar oud, op 2 mei 1734 in Zwolle met Jan Marsman.
Notitie bij het huwelijk van Wendeltje en Jan: Trouwboek Zwolle
Jan Marsman W.D.
met
Wendeltien Meijiers J.D.
beijde aan de Camperpoort
S.G. Gerrit Nieuwmeijer
H.G. Haer moeder

Hij moet erfuitinge doen
Jan is overleden vˇˇr 7 juli 1749. Jan is weduwnaar van Geertruij Nieuwmeijers (ovl. 1732), met wie hij trouwde op 10 april 1720 in Zwolle.
1.2.3 Hartgert/Hartwigh Meijlink is geboren omstreeks 1663 in Ootmarsum, zoon van Lubbert Meijlink (zie 1.2) en Eefke Hartwijck?. Hartgert/Hartwigh is overleden na 5 juli 1728, minstens 65 jaar oud.
Notitie bij Hartgert/Hartwigh: Meester knoopmaker, wonende aan de Nieuwe Markt te Zwolle. In 1682 lidmaat van de Nederlands Hervormde Gemeente Ootmarsum Sint Michiel (zoon van ôEefkes Lubbertö), met attestatie van Zwolle. Voerde een proces tegen Theodorus Staverman, stadssecretaris van Ootmarsum wegens defloratie van zijn dochter Catharina.

Wat betreft het proces van Hertwigh tegen Theodorus Staverman:
Dit proces werd gevoerd voor het Drostengerecht [Graaf Bentinck] omdat het stadsgerecht Ootmarsum hier niet bevoegd voor was.
Pikant is dat T.S. geweld lijkt te hebben gebruikt maar ook dat deze man Hertwigh Meijlink wegzet als iemand van zeer geringe extractie[sic]
Beroep:
Meester Knoopmaker
Hartgert/Hartwigh trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 11 mei 1684 in Zwolle met Grietje Jans [Abree], ten hoogste 31 jaar oud, nadat zij op 19 april 1684 in Ootmarsum in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Hartgert/Hartwigh en Grietje: Hartgert Meijlinck j.m. van Ootmersum, en
Grietje Jans j.d. tot Zwoll
Grietje is geboren na 1653 in Zwolle, dochter van Jan Davidts [Abree] en Jenneken Lubberts. Grietje is overleden na 1696.
Kinderen van Hartgert/Hartwigh en Grietje:
1 Janna Margaretha Meijlink [1.2.3.1]. Zij is gedoopt op 25 januari 1685 in Ootmarsum. Janna is overleden vˇˇr 1748, ten hoogste 63 jaar oud.
Notitie bij Janna: Hypotheekakte ten behoeve van de Diakonie van Denekamp d.d. 27 juli 1729 ten overstaan van Burgemeesters van Ootmarsum
Janna ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op 3 april 1712 in Ootmarsum met Arent Jurrien Stromeyer.
Notitie bij het huwelijk van Janna en Arent: 03-04-1712 05-05-1712 Arent Jurrien Stromeijer Janna Margareta Meijlinck beijde in Ootmerssen
Arent is overleden na 1748.
Notitie bij Arent: SOmA44

som a stad ootmarsum

Stad Ootmarsum - Verkoopingen en overdrachten

Overdracht, gedaan voor Jan Reind Staverman en Bernhard van Assen, burgemeesters van Ootmarsum, door Jorrien Meelvoert, Bassiaen Vos en hunne echtgenooten, en Gesina Palthe, vrouw van Daniel Ruijnk, van hun ouderlijk huis, staande te Ootmarsum in het Mark Vierendeel, ten behoeve van Arent Jorrien Stromeijer en zijn vrouw Anna Margareta Meilink, die het voor fl. 245 hebben gekocht. Oorspr. perk. Stadszegel gaaf, dat van den secr. Theod. Staverman verdwenen. 1729 Juli 27, Ootmarsum. Charter aanwezig
Onbekend:
Volkstelling 1748
10.ArentJ. Stromeijer, 1 dogter Jurriana en haer kind Jurrien Jan onder 10 jaren onvermogen
2 Bernardus Meijlink, gedoopt op 2 april 1686 in Ootmarsum. Volgt 1.2.3.2.
3 Johannes/Jan Meijlink, gedoopt op 16 september 1688 in Ootmarsum. Volgt 1.2.3.3.
4 Hendricus Meijlink [1.2.3.4]. Hij is gedoopt op 16 september 1688 in Ootmarsum.
Notitie bij de geboorte van Hendricus: Tweeling
Hendricus is overleden vˇˇr 18 januari 1690 in Ootmarsum, ten hoogste 1 jaar oud.
5 Henricus Meijlink, gedoopt op 19 januari 1690 in Ootmarsum. Volgt 1.2.3.5.
6 Catharina Meijlink [1.2.3.6]. Zij is gedoopt op 29 november 1691 in Ootmarsum. Catharina is de biologische moeder van het kind van Derck Staverman. Derck is een zoon van Johannes Staverman en Catharina. Hij is gedoopt op 21 juli 1678 in Ootmarsum. Derck trouwde op 28 april 1720 in Ootmarsum met Aeltien Gosens.
7 Magdalena Meijlink [1.2.3.7]. Zij is gedoopt op 1 januari 1693 in Ootmarsum.
8 Henrick Jan Meijlink, gedoopt op 19 april 1696 in Ootmarsum. Volgt 1.2.3.8.
1.2.3.2 Bernardus Meijlink, zoon van Hartgert/Hartwigh Meijlink (zie 1.2.3) en Grietje Jans [Abree]. Hij is gedoopt op 2 april 1686 in Ootmarsum. Bernardus is overleden na 18 januari 1740, minstens 53 jaar oud.
Notitie bij Bernardus: Bij testament d.d. 10 juli 1734 ten overstaan van Burgemeesters van Ootmarsum benoemen Bernardus Meijlink en Joanna Zeerlinck, echtelieden, elkaar tot enig erfgenaam; kinderen blijkbaar dus al eerder overleden.
Hypotheekakte ten behoeve van het Armengilde te Ootmarsum d.d. 18 januari 1740 ten overstaan van Burgemeesters van Ootmarsum, waarbij Bernardus Meijlink en Janna Seerlinck hypotheek verlenen op: ôhun eijgendomelijk halve huis en annexe hof, aen de ene sijde door Roelof van Weerselo en aen de andere sijde door comparanten wordende bewoont, in het oostervierendeelö.
Bernardus trouwde, 28 jaar oud, op 2 december 1714 in Ootmarsum met Janna Seerlick, 37 jaar oud, nadat zij op 4 november 1714 in Ootmarsum in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Bernardus en Janna: 04-11-1714 02-12-1714 Bernhardus Meijlinck Janna Saerlich beijde in Ootmerssen
Janna is een dochter van Adam Zeerligh en Grietje Jansz. Zij is gedoopt op 2 december 1677 in Ootmarsum.
Notitie bij de geboorte van Janna: 02-12-1677 Janna Adam Zeerligh Grietjen Ootmarsum
Kinderen van Bernardus en Janna:
1 Adam Meijlink [1.2.3.2.1]. Hij is gedoopt op 23 mei 1715 in Ootmarsum. Adam is overleden vˇˇr 15 november 1716, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Adam Meijlink [1.2.3.2.2]. Hij is gedoopt op 15 november 1716 in Ootmarsum. Adam is overleden vˇˇr 10 juli 1734, ten hoogste 17 jaar oud.
3 Eva Meijlink [1.2.3.2.3]. Zij is gedoopt op 15 november 1716 in Ootmarsum. Eva is overleden vˇˇr 10 juli 1734, ten hoogste 17 jaar oud.
1.2.3.3 Johannes/Jan Meijlink, zoon van Hartgert/Hartwigh Meijlink (zie 1.2.3) en Grietje Jans [Abree]. Hij is gedoopt op 16 september 1688 in Ootmarsum.
Notitie bij de geboorte van Johannes/Jan: Tweeling
Onbekend:
Volkstelling 1748 Ootmarsum: Jan Meijlink, deselfs vrouw
kind boven 10 jaar: Jan Christoffer
Johannes/Jan trouwde, 35 jaar oud, op 1 december 1723 in Ootmarsum met Maria Reute, 35 jaar oud, nadat zij op 7 november 1723 in Ootmarsum in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Johannes/Jan en Maria: 07-11-1723 01-12-1723 Jannes Meijlinck Marie Rete beijde in Ootmerssen
Maria is een dochter van Christopher Reute en Clara. Zij is gedoopt op 1 januari 1688 in Ootmarsum.
Notitie bij de geboorte van Maria: 01-01-1688 Maria Christopher Reute Clara Ootmarsum
Kinderen van Johannes/Jan en Maria:
1 Lubbertus Meijlink [1.2.3.3.1]. Hij is gedoopt op 2 april 1724 in Ootmarsum.
2 Jan Christoffer Meijlink, gedoopt op 6 mei 1725 in Ootmarsum. Volgt 1.2.3.3.2.
3 Janna Margaretha Meijlink [1.2.3.3.3]. Zij is gedoopt op 25 april 1728 in Ootmarsum. Janna is overleden, 70 jaar oud. Zij is begraven op 12 november 1798 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Janna: Woonde bij overlijden: Lindengracht

ingeschrevene:

Meijlink, Johanna Margretha
datum begrafenis:

12-11-1798
begraafplaats:

Karthuizer Kerkhof
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10459519
Janna trouwde met Johannes Bosch.
4 Bartha Meijlink [1.2.3.3.4]. Zij is gedoopt op 23 maart 1731 in Ootmarsum.
1.2.3.3.2 Jan Christoffer Meijlink, zoon van Johannes/Jan Meijlink (zie 1.2.3.3) en Maria Reute. Hij is gedoopt op 6 mei 1725 in Ootmarsum.
Notitie bij Jan: Jan Christoffer Meylink doet op kerstmis 1743 belijdenis te Ootmarsum. Op 2 april 1751 ondertrouwt Jan Christoffel Meylink , jonkm., met Aeltjen Horstink, beiden te Ootmarsum; Op 10 augustus 1760 ondertrouwt Christoffel Meylink, weduwnaar, te Ootmarsum met Harmiena Hollink, jongedochter van Lage.
Op 8-10-1773 trouwt Christoffel Meilink wednr. met Jannetje Wanders uit Amsterdam.
Religie:
Geref. Belijdenis kerstmis 1743
Jan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 2 mei 1751 in Ootmarsum met Aeltjen Horstink, nadat zij op 2 april 1751 in Ootmarsum in ondertrouw zijn gegaan. Aeltjen is overleden vˇˇr 1760.
(2) ging in ondertrouw, 35 jaar oud, op 10 augustus 1760 in Ootmarsum met Harmiena Hollink. Harmiena is geboren in Lage.
(3) trouwde, 48 jaar oud, op 8 oktober 1773 in Ootmarsum met Jannetje Wanders. Jannetje is geboren in Amsterdam?.
1.2.3.5 Henricus Meijlink, zoon van Hartgert/Hartwigh Meijlink (zie 1.2.3) en Grietje Jans [Abree]. Hij is gedoopt op 19 januari 1690 in Ootmarsum. Henricus is overleden na 1748, minstens 58 jaar oud.
Onbekend:
Volkstelling Ootmarsum 1748:
Henricus Meijlink, desselfs vrouw, kinderen boven de 10 jaar: Bernardus en Maria. Knecht/meid: weduwe Lippinkhoff
Henricus trouwde, 28 jaar oud, op 4 mei 1718 in Ootmarsum met Janna Lippinckhof/Schellik[van Schellick], 24 jaar oud, nadat zij op 10 april 1718 in Ootmarsum in ondertrouw zijn gegaan. Janna is een dochter van Arent Lippinckhof en Maria Lightenborgh. Zij is gedoopt op 21 mei 1693 in Ootmarsum. Janna is overleden na 1748 in Ootmarsum, minstens 55 jaar oud.
Kinderen van Henricus en Janna:
1 Lubbertus Meijlink [1.2.3.5.1]. Hij is gedoopt op 26 november 1719 in Ootmarsum. Lubbertus is overleden na 1737 in Haarlem, minstens 18 jaar oud.
Notitie bij Lubbertus: Doet belijdenis te Ootmarsum op Pasen (21-4) 1737, met attestatie vertrokken in 1737.
2 Christina Meijlink [1.2.3.5.2]. Zij is gedoopt op 12 oktober 1721 in Ootmarsum. Christina is overleden vˇˇr 3 november 1724, ten hoogste 3 jaar oud.
3 Christine Meijlink [1.2.3.5.3]. Zij is gedoopt op 3 november 1724 in Ootmarsum. Christine is overleden vˇˇr september 1728, ten hoogste 3 jaar oud.
4 Arnoldus Meijlink [1.2.3.5.4]. Hij is gedoopt op 16 december 1725 in Ootmarsum. Arnoldus is overleden vˇˇr 22 oktober 1730, ten hoogste 4 jaar oud.
5 Christina Meijlink [1.2.3.5.5]. Zij is gedoopt in september 1728 in Ootmarsum.
6 Arnoldus Meijlink, gedoopt op 22 oktober 1730 in Ootmarsum. Volgt 1.2.3.5.6.
7 Bernardus Meijlink, gedoopt op 13 september 1733 in Ootmarsum. Volgt 1.2.3.5.7.
8 Maria Meijlink [1.2.3.5.8]. Zij is gedoopt op 15 februari 1736 in Ootmarsum. Maria is overleden na 1752, minstens 16 jaar oud.
Notitie bij Maria: Doet met Pasen 1752 belijdenis te Ootmarsum.

Op 11-03-1761wordt gedoopt te Ootmarsum : Janna buitenechtelijk kind van Maria Meilink (Is dit dezelfde?)
Religie:
Geref. Belijdenis pasen 1752 te Ootmarsum
1.2.3.5.6 Arnoldus Meijlink, zoon van Henricus Meijlink (zie 1.2.3.5) en Janna Lippinckhof/Schellik[van Schellick]. Hij is gedoopt op 22 oktober 1730 in Ootmarsum. Arnoldus is overleden, 64 jaar oud. Hij is begraven op 7 augustus 1795 in Haarlem. Arnoldus:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 4 november 1759 in Haarlem met Elizabeth Carolina Rozet, ongeveer 35 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1724 in Doornik. Elizabeth is overleden, ongeveer 37 jaar oud. Zij is begraven op 29 oktober 1761 in Haarlem.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 25 april 1762 in Haarlem met Hester Met. Hester is geboren in Haarlem, dochter van Nicolaas Met en Maria van Holkenroy.
Kind van Arnoldus en Elizabeth:
1 Meijlink [1.2.3.5.6.1]. Hij of zij is begraven op 19 oktober 1761 in Haarlem.
Kinderen van Arnoldus en Hester:
2 Henricus Meijlink [1.2.3.5.6.2], geboren op 3 april 1763 in Haarlem. Henricus is overleden op 23 april 1810 in Haarlem, 47 jaar oud (oorzaak: borstwater). Hij is begraven op 28 april 1810 in Haarlem.
Notitie bij Henricus: In 1793 leerjongen bij de drukker Met te Haarlem.
Henricus bleef ongehuwd.
3 Maria Meijlink [1.2.3.5.6.3], geboren op 17 mei 1764 in Haarlem. Maria is overleden, 17 jaar oud. Zij is begraven op 19 oktober 1781 in Haarlem.
4 Nicolaas Meijlink [1.2.3.5.6.4], geboren op 30 november 1765 in Haarlem. Nicolaas is overleden in november 1796 in Haarlem, 30 of 31 jaar oud (oorzaak: Verval van krachten). Hij is begraven op 25 november 1796 in Haarlem.
Notitie bij Nicolaas: In 1793 leerjongen bij de drukker Met te Haarlem.
5 Johannes Meijlink, geboren op 7 februari 1769 in Haarlem. Volgt 1.2.3.5.6.5.
6 Bernardus Meijlink [1.2.3.5.6.6], geboren op 23 november 1770 in Haarlem. Bernardus is overleden in september 1803 in Haarlem, 32 jaar oud (oorzaak: beroerte). Hij is begraven op 20 september 1803 in Haarlem.
7 Willemina Meijlink [1.2.3.5.6.7], geboren op 27 mei 1772 in Haarlem. Willemina is overleden, 4 maanden oud. Zij is begraven op 24 oktober 1772 in Haarlem.
8 Meijlink [1.2.3.5.6.8], geboren op 27 mei 1772 in Haarlem. Hij of zij is overleden op 27 mei 1772 in Haarlem, geen dag oud. Hij of zij is begraven op 30 mei 1772 in Haarlem.
1.2.3.5.6.5 Johannes Meijlink is geboren op 7 februari 1769 in Haarlem, zoon van Arnoldus Meijlink (zie 1.2.3.5.6) en Hester Met. Johannes is overleden op 25 juli 1846 in Haarlem, 77 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Johannes Meijlink werd volgens het Gildeboek van het Drukkersgilde te Haarlem (Gem. Archief aldaar) op 20 juli 1781 leerjongen bij C. van der Aa. Dat gildeboek zegt over hem: ôno. 120. 1788 5 april werd Gildebroeder Johannes Meylink en heeft zijn proef gedaan met het zetten en drukken van een dichtstuk de Lof van ĺt Orgel welke volkoomen goedgekeurd zijnde, is dezelven als Gildebroeder aangenomen en zijn de vinders ten huize van zijnen Oom J. Met deftig onthaaldö.
Blijkbaar is hij daarna, althans in 1791, opgenomen in de drukkerszaak die werd gedreven door zijn oom Joannes Met en eerder door zijn grootvader Nicolaas Met. Deze zaak was gevestigd in de lange Begijnestraat tegenover de Wijde Appelaarsteeg te Haarlem. Later is het bedrijf voortgezet onder de naam ôMet en Meylinkö door zijn zoon Arnoldus Meijlink. In 1861 is het in andere handen overgegaan, maar de naam ôMet en Meylinköbleef als handelsnaam gehandhaafd.
Adres:
Lange Begijnenstraat Haarlem (1827)
Beroep:
Drukker
Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 26 augustus 1798 in Haarlem met Anna Adriana Huykman, ongeveer 21 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1777. Anna is overleden op 14 mei 1857 in Haarlem, ongeveer 80 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Anna:
1 Arnoldus Meijlink [1.2.3.5.6.5.1]. Hij is gedoopt op 23 januari 1799 in Haarlem. Arnoldus is overleden op 15 november 1800 in Haarlem, 1 jaar oud. Hij is begraven op 19 november 1800 in Haarlem.
2 Arnoldus Meijlink, gedoopt op 22 maart 1801 in Haarlem. Volgt 1.2.3.5.6.5.2.
3 Anna Maria Meijlink [1.2.3.5.6.5.3]. Zij is gedoopt op 19 juni 1803 in Haarlem. Anna trouwde, 23 jaar oud, op 23 mei 1827 in Haarlem met Hendrik Reijnders, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Hendrik: Bruidegom Hendrik Reijnders , Haarlem , 25 , Smit En Slotenmaker
Vader Abraham Reijnders
Moeder Aleidia Ottenhoff
Bruid Anna Maria Meijlink , Haarlem , 23 ,
Vader Joannes Meijlink
Moeder Anna Adriana Huijkman

Plaats Haarlem
Huwelijksdatum 23-05-1827
Hendrik is geboren in 1802 in Haarlem, zoon van Abraham Reijnders en Aleidia Ottenhoff.
4 Hester Margaretha Meijlink [1.2.3.5.6.5.4]. Zij is gedoopt op 11 januari 1807 in Haarlem. Hester is overleden na 31 december 1829, minstens 22 jaar oud. Hester trouwde, 25 jaar oud, op 23 april 1832 in Zandvoort met Jacobus Cornelis van der Laan, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hester en Jacobus: Bruidegom Jacobus Cornelis van der Laan , Krommenie , 25 , Heel en Vroedmeester
Vader Pieter Adrianus van der Laan
Moeder Hendrica Fredrica Schaalje
Bruid Hester Margaretha Meijlink , 25 , zonder
Vader Johannes Meijlink
Moeder Anna Adriana Huijkman

Plaats Zandvoort
Huwelijksdatum 23-04-1832
Jacobus is geboren in 1807 in Krommenie, zoon van Pieter Adrianus van der Laan en Hendrica Fredrica Schaalje. Jacobus is overleden op 25 december 1884 in Bennebroek, 76 of 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacobus: Overledene Jacobus Cornelis van der Laan , 77
Vader Pieter Adrianus van der Laan
Moeder Hendrica Fredrica Schaalje
weduwe/weduwnaar Hesther Margaretha Meijlink

Plaats Bennebroek
Datum overlijden 25-12-1884 (Bennebroek)
1.2.3.5.6.5.2 Arnoldus Meijlink, zoon van Johannes Meijlink (zie 1.2.3.5.6.5) en Anna Adriana Huykman. Hij is gedoopt op 22 maart 1801 in Haarlem. Arnoldus is overleden op 7 mei 1875 in Haarlem, 74 jaar oud.
Notitie bij Arnoldus: Dreef een drukkerij te Haarlem onder de naam Met en Meylink
Adres:
Riviervismarkt (1835)
Beroep:
Drukker
Arnoldus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 23 mei 1827 in Haarlem met Maria Elisabeth de Clercq, 21 jaar oud. Maria is geboren op 24 januari 1806 in Haarlem, dochter van Cornelis de Clercq en Sara Maria van Kempe. Maria is overleden op 20 oktober 1830 in Haarlem, 24 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 27 augustus 1835 in Haarlem met Neeltje Drost, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arnoldus en Neeltje: Bruidegom Arnoldus Meijlink , Haarlem , 34 , steendrukker
Vader Johannes Meijlink
Moeder Anna Adriana Huikman
Bruid Neeltje Drost , Haarlem , 31 ,
Vader Adrianus Drost
Moeder Ariaantje Hogerbruggen

Plaats Haarlem
Huwelijksdatum 27-08-1835

Opmerkingen bruidegom weduwnaar van Maria
Neeltje is geboren omstreeks 1804, dochter van Adrianus Drost en Ariaantje Hogerbruggen. Neeltje is overleden op 1 februari 1859 in Haarlem, ongeveer 55 jaar oud.
(3) trouwde, 68 jaar oud, op 28 oktober 1869 in Haarlem met Bartha Alida Harrebomee. Bartha is overleden op 24 januari 1895 in Haarlem.
Kind van Arnoldus en Maria:
1 Joannes Meijlink [1.2.3.5.6.5.2.1], geboren op 7 september 1829 in Haarlem. Joannes is overleden op 5 augustus 1831 in Haarlem, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Joannes: Overledene Joannes Meijlink , 1 Jaar en 9 mnd
Vader Arnoldus Meijlink
Moeder Maria Elisabeth de Clercq

Plaats Haarlem
Datum overlijden 05-08-1831 (Haarlem)
Kind van Arnoldus en Neeltje:
2 Anna Adriana Meijlink [1.2.3.5.6.5.2.2], geboren op 9 juni 1837 in Haarlem. Anna is overleden op 17 oktober 1837 in Haarlem, 4 maanden oud.
1.2.3.5.7 Bernardus Meijlink, zoon van Henricus Meijlink (zie 1.2.3.5) en Janna Lippinckhof/Schellik[van Schellick]. Hij is gedoopt op 13 september 1733 in Ootmarsum. Bernardus is overleden op 26 april 1806 in Haarlem, 72 jaar oud (oorzaak: tering). Hij is begraven op 2 mei 1806 in Haarlem.
Notitie bij Bernardus: Bernardus Meijlink was wijnkoper te Haarlem en woonde daar in 1768/1769 in de Zijlstraat, maar in 1770, 1785 en bij zijn overlijden in 1806 aan het Spaarne bij de Melkbrug. Zijn aldaar gelegen huis met pakhuis, Wijk 2 no. 218 (gelegen ter plaatse van het tegenwoordige perceel Turfmarkt 28) werd door zijn zoon Franšois Balthazar Meijlink uit zijn nalatenschap overgenomen, net als de voorraad wijnen.
Het naamregister van de Gildebroeders van het Wijnkopersgilde (Gemeentesarchief Haarlem) vermeldt: ô4 Aug. 1761. Ontvangen van Bernardus Meylinck gebooren te Ootmarssen voor ĺt intekenen als wijnkooper in het Gild na alvoorens sijn tijt als knegt voldaan te hebben bij Jan van Ansem f. 100,-ô.
Zie over Bernardus Meijlink verder:
1. Testament van hem en zijn echtgenote Wilh. De Bruinne d.d. 9 februari 1793 Notaris G. Kok Jr.
2. Zijn testament d.d. 3 september 1805 Notaris J. Schouten,
3. Akte van beraad d.d. 29 april 1806 Notaris J. Schouten,
4. Rekening en verantwoording d.d. 26/27 augustus 1807 Notaris J. Schouten,
En rond de nalatenschap van zijn zwager Arend Schadd:
Akten Notaris J. Schouten d.d. 28 mei 1794, nos. 40 t/m 48, 57 en 136a van 1806 en Notaris C. Gerlings d.d. 1 september 1818 no. 1283. (Alles Gemeentearchief Haarlem).
Beroep:
Wijnhandelaar
Bernardus:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 19 juni 1763 in Haarlem met Wilhelmina Schadd, 20 jaar oud. Wilhelmina is een dochter van Philippus Carolus (Carel) Schadd en Cornelia (Neeltje) Visser. Zij is gedoopt op 14 april 1743 in Beverwijk. Wilhelmina is overleden in Haarlem, 27 jaar oud (oorzaak: uytterende ziekte). Zij is begraven op 26 juli 1770 in Haarlem.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 5 januari 1772 in Haarlem met Willemina de Bruinne, 34 jaar oud. Willemina is geboren op 26 oktober 1737 in Amsterdam, dochter van Balthazar de Bruinne en Cornelia Vos. Zij is gedoopt op 30 oktober 1737 in Amsterdam. Willemina is overleden op 17 augustus 1805 in Haarlem, 67 jaar oud. Zij is begraven op 22 augustus 1805 in Haarlem.
Kinderen van Bernardus en Wilhelmina:
1 Johanna Cornelia Meijlink [1.2.3.5.7.1], geboren op 6 maart 1764 in Haarlem. Zij is gedoopt op 9 maart 1764 in Haarlem. Johanna is overleden, 41 jaar oud. Zij is begraven op 29 oktober 1805 in Amsterdam (Oude Kerk).
Notitie bij overlijden van Johanna: Begraven 29-10=1805 Op de Haarlemmerdijk tussen de Eenhoornsluijs en buyteOranjestraat
NoordZijde no.23 15 gulden
Johanna trouwde met Willem Korthals Jacobszoon. Willem is een zoon van Jacob Korthals en Pietertje Eskers. Hij is gedoopt op 18 mei 1766 in Amsterdam (Noorderkerk). Willem trouwde later met Woutera Willemina Korthals.
2 Philippus Carolus Meijlink, geboren op 4 mei 1765 in Haarlem. Volgt 1.2.3.5.7.2.
3 Meijlink [1.2.3.5.7.3], geboren in 1768. Hij of zij is overleden, geen jaar oud. Hij of zij is begraven op 6 januari 1768 in Haarlem.
4 Anna Meijlink [1.2.3.5.7.4], geboren op 25 juni 1769 in Haarlem. Anna is overleden, 27 dagen oud. Zij is begraven op 22 juli 1769 in Haarlem.
Kinderen van Bernardus en Willemina:
5 Maria Cornelia Meijlink [1.2.3.5.7.5], geboren op 12 november 1772 in Haarlem. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 19 mei 1799 met Bartholomeus Kouwenhoven.
6 Henricus Meijlink [1.2.3.5.7.6], geboren op 26 augustus 1775 in Haarlem. Henricus is overleden op 13 december 1785 in Haarlem, 10 jaar oud. Hij is begraven op 16 december 1785 in Haarlem.
7 Franšois Balthazar Meijlink, geboren op 24 oktober 1779 in Haarlem. Volgt 1.2.3.5.7.7.
1.2.3.5.7.2 Philippus Carolus Meijlink is geboren op 4 mei 1765 in Haarlem, zoon van Bernardus Meijlink (zie 1.2.3.5.7) en Wilhelmina Schadd. Hij is gedoopt op 5 mei 1765 in Haarlem. Philippus is overleden op 31 december 1804, 39 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Philippus: Verklaring van overlijden door A. van Groenou, 2e luitenant van de 1e Compagnie van het 6e batiljon van de Bataafse jagers, verklaring opgesteld te Willemstad (waarschijnlijk Curacao)
Notitie bij Philippus: Op 31 december 1804 was hij korporaal bij de Bataafse Jagers.
Hij ging als tamboer naar de kaap.
Beroepen:
Tamboer
tot 31-12-1804     Corporaal bij de Bataafsche Jagers
Onbekend:
Gegevens van Philippus Carolus Mijling uit Haarlem
Datum indiensttreding: 24-10-1786 Datum uit dienst: 00-00-1792
Functie bij indiensttreding: Tamboer Reden uit dienst: Gerepatrieerd
Uitgevaren met het schip: Houtlust Plaats of schip: vredenburg
Maandbrief: onduidelijk Schuldbrief: onduidelijk

Gegevens van de vaart
Schip: Houtlust Inventarisnummer: 14063
Kamer: Delft Folio: 199
Vertrek: 24-10-1786 Aankomst: Batavia
DAS-en reisnr.: 4539.1 Kaap: 06-02-1787
27-02-1787
Philippus trouwde, 30 jaar oud, op 10 mei 1795 in Haarlem met Jacomina Bos, 26 jaar oud. Jacomina is een dochter van Egbert Bos(ch) en Bernardina (Berendina) Hartgers. Zij is gedoopt op 4 september 1768 in Deventer. Jacomina is overleden op 30 januari 1852 in Deventer, 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacomina: Aangifte op 2 februari 1852 gedaan door Jacobus Philippus Carolus Meijlink, oud 31 jaar, zonder beroep, kleinzoon

dochter van Egbert Bos en Berendina Hartges, beide overleden
Kind van Philippus en Jacomina:
1 Bernardus Meijlink, geboren op 2 maart 1796 in Haarlem. Volgt 1.2.3.5.7.2.1.
1.2.3.5.7.2.1 Bernardus Meijlink is geboren op 2 maart 1796 in Haarlem, zoon van Philippus Carolus Meijlink (zie 1.2.3.5.7.2) en Jacomina Bos. Bernardus is overleden op 1 april 1862 in Deventer, 66 jaar oud. Hij is begraven in Deventer.
Notitie bij Bernardus: Hij was apotheker te Deventer en hij schreef verscheidene werken, meest op scheikundig gebied. Hij werd op 15 juli 1830 door de universiteit te Leuven benoemd tot Doctor honoris causa in de natuurwetenschappen.
Beroep:
Apotheker
Bernardus trouwde, 23 jaar oud, op 29 april 1819 in Utrecht met Magdalena Clara Lothes, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bernardus en Magdalena: woonde bij haar huwelijk in Utrecht
Magdalena is geboren op 26 maart 1798 in Amsterdam, dochter van Johan Fred(e)rik Lothes en Maria Hendrica Elizabeth Stieren. Zij is gedoopt op 9 april 1798 in Amsterdam [bron: Ev.luthers doopboek]. Magdalena is overleden op 9 juni 1866 in Delft, 68 jaar oud.
Kinderen van Bernardus en Magdalena:
1 Jacobus Philippus Carolus Meijlink, geboren op 24 januari 1820 in Deventer. Volgt 1.2.3.5.7.2.1.1.
2 Johanna Frederica Christina Maria Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.2], geboren op 29 mei 1821 in Deventer. Johanna is overleden op 23 februari 1857 in Deventer, 35 jaar oud.
3 Franciscus Bartholomeus Johan Christiaan Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.3], geboren op 29 juli 1823 in Deventer. Franciscus is overleden op 14 maart 1851 in Vianen, 27 jaar oud.
Notitie bij Franciscus: Apotheker te Vianen
Beroep:
Apotheker
4 Bernardus Meijlink, geboren op 4 september 1825 in Deventer. Volgt 1.2.3.5.7.2.1.4.
5 Frederik Coenraad Pieter Wilhelm Meijlink, geboren op 30 januari 1828 in Deventer. Volgt 1.2.3.5.7.2.1.5.
6 Paulina Maria Henrietta Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.6], geboren op 11 april 1831 in Deventer. Paulina is overleden op 13 juni 1866 in Delft, 35 jaar oud. Paulina trouwde, 34 jaar oud, op 28 januari 1866 in Delft met Carel Hoog.
Beroep:
Apotheker
1.2.3.5.7.2.1.1 Jacobus Philippus Carolus Meijlink is geboren op 24 januari 1820 in Deventer, zoon van Bernardus Meijlink (zie 1.2.3.5.7.2.1) en Magdalena Clara Lothes. Jacobus is overleden op 4 mei 1863 in Oswego, VS, 43 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: Fotograaf en kunstschilder, gehuwd maar kinderloos In 1856 studio in Oswego

Name: James C P Meylink
Residence: , Oswego, New York
Ward: 1st Ward Oswego City
Age: 39 years
Estimated Birth Year: 1821
Birthplace: Holland
Gender: Male
Page: 98
Family Number: 749
Film Number: 803839
DGS Number: 4236775
Image Number: 00188
NARA Number: M653

Toevoegen aan selectie

Voorkeursnaam Meylink, Jacobus Philippus Carolus
Naamsvariant Meijlink, Jacobus Philippus Carolus
Familierelatie zoon van apotheker Meylink
Geboorteplaats/datum Deventer 1820-01-24
Sterfplaats/datum Noord-Amerika 1862-05-04
Werkzame periode 1835 ľ 1862 ca. 1835-1862
Plaats/periode van werkzaamheid Harderwijk 1841
Deventer 1842
al voor 1842 actief als fotograaf in Deventer
Zwolle
van augustus 1842 tot november 1842 en februari 1843 was Meijlink werkzaam in Zwolle (Otten 2001)
Groningen 1843
als daguerreotypist werkzaam in Groningen, waar hij ook les gaf in het daguerreotyperen (Otten 2001)
Verenigde Staten van Amerika 1862
op 4 mei 1862 naar de Verenigde Staten vertrokken (Otten 2001)
Kwalificatie fotograaf , schilder, tekenaar
rondreizend daguerreotypist (Otten 2001)
schilder en tekenaar van zeegezichten (Otten 2001)

Bronnen/Naslagwerken Scheen 1981, p. 349 (als: Meylink, Jacobus Philippus Carolus;*)

Literatuur Henk Wierts, ĹPhotographieŰn & DynastieŰn. Beroepsfotografie in Groningen 1842-1940ĺ, Bedum, 2000, p. 136
J. Otten, ’Biografisch Overzicht Zwolse fotografen 1860-1960’, Zwols Historisch Tijdschrift, (Zwolle 2001)
H.J. Nalis, Focus op Deventer, 2002, p. 4

Overige bronnen aanmelding fotografen.nl 19-07-2010
Recordnummer 415286
Beroep:
Kunstschilder en Fotograaf
Jacobus trouwde, ten hoogste 40 jaar oud, vˇˇr 1860 met Amelia Ann Chedell, ten hoogste 28 jaar oud. Amelia is geboren in 1832, dochter van Chedell en Elizabeth Gates. Zij is gedoopt op 1 september 1839 in Clinton, Oneida, New York. Amelia is overleden in 1912 in Willona Creek, 79 of 80 jaar oud. Amelia trouwde later op 21 juni 1864 in Oswego, VS met William H. Dougal (geb. 1835).
Notitie bij Amelia: Name: Amelia Meylink
Residence: , Oswego, New York
Ward: 1st Ward Oswego City
Age: 28 years
Estimated Birth Year: 1832
Birthplace: New York
Gender: Female
Page: 98
Family Number: 749
Film Number: 803839
DGS Number: 4236775
Image Number: 00188
NARA Number: M653
1.2.3.5.7.2.1.4 Bernardus Meijlink is geboren op 4 september 1825 in Deventer, zoon van Bernardus Meijlink (zie 1.2.3.5.7.2.1) en Magdalena Clara Lothes. Bernardus is overleden op 3 augustus 1895 in Ginneken, 69 jaar oud.
Notitie bij Bernardus: Directeur van de Posterijen te Goes en Middelburg
Beroep:
Directeur Posterijen te Goes en Middelburg
Bernardus trouwde, 31 jaar oud, op 29 oktober 1856 met Wilhelmina Caroline ten Zeldam Ganswijk.
Kinderen van Bernardus en Wilhelmina:
1 Helena Clara Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.4.1], geboren op 31 december 1857 in Rotterdam. Helena is overleden op 12 maart 1934 in Zeist, 76 jaar oud. Helena bleef ongehuwd.
2 Willem Cornelis Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.4.2], geboren op 28 februari 1861 in Rotterdam. Willem is overleden op 27 maart 1862 in Rotterdam, 1 jaar oud.
3 Willem Cornelis Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.4.3], geboren op 18 februari 1863 in Rotterdam. Willem is overleden op 20 december 1867 in Goes, 4 jaar oud.
4 Bernardus Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.4.4], geboren op 27 oktober 1865 in Rotterdam. Bernardus is overleden op 4 januari 1886 in Middelburg, 20 jaar oud.
fcpw_meijlink_1828_1902.jpg pj_meijlink_verschoor.jpg
1 FCPW Meijlink
2 PJ Meijlink Verschoor
1.2.3.5.7.2.1.5 Frederik Coenraad Pieter Wilhelm Meijlink (afb. 1) is geboren op 30 januari 1828 in Deventer, zoon van Bernardus Meijlink (zie 1.2.3.5.7.2.1) en Magdalena Clara Lothes. Frederik is overleden op 8 november 1902 in Utrecht, 74 jaar oud.
Notitie bij Frederik: Ned. Herv. Predikant te Zalk, Waddingsveen, Vianen, Oosterhout.
Beroep:
Nederlands Hervormd Predikant (in Zalk, Waddingsveen, Vianen en Oosterhout)
Frederik trouwde, 25 jaar oud, op 3 september 1853 in Sleeuwijk met Pieternella Jacoba Verschoor (afb. 2), 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frederik en Pieternella: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.176
Inventarisnr: 8832
Gemeente: De Werken en Sleeuwijk
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 11
Datum: 03-09-1853
Bruidegom Frederik Coenraad Pieter Wilhelm Meijlink
Geboorteplaats: Deventer
Bruid Pieternella Jacoba Verschoor
Geboorteplaats: De Werken en Sleeuwijk
Vader bruidegom Bernardus Meijlink
Moeder bruidegom Magdalena Clara Lothes
Vader bruid Hermanus Eliza Verschoor
Moeder bruid Maria Barendina van Maaren
Pieternella is geboren op 2 september 1828 in Sleeuwijk, dochter van Hermanus Elisa Verschoor en Maria Barendina van Maaren. Pieternella is overleden op 25 mei 1917 in Utrecht, 88 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieternella: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 463
Inventarisnr: 541
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 971
Aangiftedatum: 26-05-1917
Overledene Pieternella Jacoba Verschoor
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 25-05-1917
Leeftijd: 88
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Hermanus Eliza Verschoor
Moeder Maria Barendina van Maaren
Partner Frederik Coenraad Pieter Wilhelm Meijlink
Relatie: weduwe van
Kinderen van Frederik en Pieternella:
1 Magdalena Clara Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.1], geboren op 27 juni 1854 in Zalk. Magdalena is overleden op 23 april 1893 in Zevenbergen, 38 jaar oud.
herman_1855.jpg
3 Herman Meijlink
2 Hermanus Elisa Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.2] (afb. 3), geboren op 16 november 1855 in Zalk. Hermanus is overleden op 5 februari 1923 in Doorn, 67 jaar oud. Hij is begraven in Doorn.
Notitie bij Hermanus: Ontvanger der Registratie en Domeinen te Holwerd, Elburg, Zevenbergen, Loenen (U). ĺs-Hertogenbosch en Leeuwarden, ongehuwd overleden.
Beroep:
Ontvanger der Registratie en Domeinen (in Holwerd, Elburg, Zevenbergen, Loenen(U), ’s-Hertogenbosch en Leeuwarden)
3 Maria Barendina Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.3], geboren op 4 december 1857 in Zalk. Maria trouwde, 43 jaar oud, op 26 juni 1901 in Loosdrecht met Johannes Petrus Andreas van Leent, 66 jaar oud. Johannes is geboren op 12 juli 1834 in Gouda, zoon van Hendricus Jacobus van Leent en Sina Cosijn. Johannes is overleden op 31 augustus 1919 in Neerlangbroek, 85 jaar oud. Johannes is weduwnaar van Caroline Wilhelmina Stern (ovl. vˇˇr 1901), met wie hij trouwde vˇˇr 26 juni 1901.
4 Johanna Frederica Christina Maria Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.4], geboren op 29 september 1859 in Zalk. Johanna trouwde, 28 jaar oud, op 1 december 1887 in Vianen met Jean Francois Joseph Courrech Staal, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jean: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 1234
Inventarisnr: 13
Gemeente: Vianen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 16
Datum: 01-12-1887
Bruidegom Jean Francois Joseph Staal
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: Aengwirden
Bruid Johanna Frederica Christina Maria Meijlink
Leeftijd: 28
Geboorteplaats: Zalk en Veecaten
Vader bruidegom Ernst Georg Staal
Moeder bruidegom Francoise Josephine Blom
Vader bruid Frederik Coenraad Pieter Wilhelm Meijlink
Moeder bruid Pieternella Jacoba Verschoor
Nadere informatie Bij KB 16-02-1892 Staal gewijzigd in Courrech Staal
Jean is geboren op 24 mei 1857 in Heerenveen. Jean is overleden op 1 juli 1934 in Maastricht, 77 jaar oud.
5 Dina Adriana Pieternella Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.5], geboren op 12 juli 1861 in Waddingsveen. Dina is overleden op 1 november 1862 in Waddingsveen, 1 jaar oud.
6 Bernardus Meijlink, geboren op 1 februari 1863 in Waddinxveen. Volgt 1.2.3.5.7.2.1.5.6.
7 Antonie Meijlink, geboren op 27 november 1864 in Vianen. Volgt 1.2.3.5.7.2.1.5.7.
8 Paulina Maria Henriette Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.8], geboren op 16 oktober 1866 in Vianen. Paulina is overleden op 7 februari 1945 in Bilthoven, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Paulina: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 1221
Inventarisnr: 1430
Gemeente: De Bilt
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 50
Aangiftedatum: 10-02-1945
Overledene Paulina Maria HenriŰtte Meijlink
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 07-02-1945
Leeftijd: 78
Overlijdensplaats: De Bilt
Vader Frederik Coenraad Pieter Meijlink
Moeder Pieternella Jacoba Verschoor
Partner Hendrikus Hemmes Dolk
Relatie: weduwe van
Paulina trouwde, 29 jaar oud, op 27 december 1895 in Utrecht met Hendrikus Hemmes Dolk, 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Paulina en Hendrikus: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 305
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 666
Datum: 27-12-1895
Bruidegom Hendrikus Hemmes Dolk
Leeftijd: 37
Geboorteplaats: Zevenbergen
Bruid Pauline Maria Henriette Meijlink
Leeftijd: 29
Geboorteplaats: Vianen
Vader bruidegom Hendrik Dolk
Moeder bruidegom Maria Kleersnijder
Vader bruid Frederik Coenraad Pieter Wilhelm Meijlink
Moeder bruid Pieternella Jacoba Verschoor
Hendrikus is geboren op 13 oktober 1858 in Zevenbergen.
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.188
Gemeente: Zevenbergen
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 134
Kind Hendrikus Hemmes Dolk
Geboortedatum: 13-10-1858
Geboorteplaats: Zevenbergen
Vader Hendrik Dolk
Moeder Maria Kleersnijder
Hendrikus is overleden op 24 maart 1908 in Utrecht, 49 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 463
Inventarisnr: 534
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 523
Aangiftedatum: 25-03-1908
Overledene Hendrikus Hemmes Dolk
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 24-03-1908
Leeftijd: 49
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Hendrik Dolk
Moeder Maria Hentiette Kleersnijder
Partner aulina Maria Henriette Meijlink
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie wonende te Heerenveen, gem. Haskerland
dap_meijlink.jpg
4 Dina Meijlink
9 Dina Adriana Pieternella Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.9] (afb. 4), geboren op 27 april 1869 in Vianen. Dina is overleden op 4 april 1931 in Doorn, 61 jaar oud. Zij is begraven in Doorn. Dina bleef ongehuwd.
10 Adriaan Baris Cornelis Meijlink, geboren op 3 april 1871 in Vianen. Volgt 1.2.3.5.7.2.1.5.10.
bernardus_meijlink_1863_.jpg
5 Bernardus Meijlink
1.2.3.5.7.2.1.5.6 Bernardus Meijlink (afb. 5) is geboren op 1 februari 1863 in Waddinxveen, zoon van Frederik Coenraad Pieter Wilhelm Meijlink (zie 1.2.3.5.7.2.1.5) en Pieternella Jacoba Verschoor.
Notitie bij Bernardus: Laatstelijk Adjunct-Directeur der Posterijen te ĺs-Gravenhage
Beroep:
Adjunct-Directeur der Posterijen (in ’s-Gravenhage)
Bernardus trouwde, 36 jaar oud, op 1 juni 1899 in Arnhem met Henriette de Haas, 30 jaar oud. Henriette is geboren op 25 augustus 1868 in Arnhem. Henriette is overleden op 30 januari 1938 in ’s-Gravenhage, 69 jaar oud.
Kinderen van Bernardus en Henriette:
1 Hein Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.6.1], geboren op 6 mei 1900 in Utrecht. Hij is gedoopt op 26 juni 1901 in Utrecht.
2 Johanna Cornelia Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.6.2], geboren op 17 januari 1905 in Rotterdam. Johanna is overleden op 4 oktober 1992 in ’s-Gravenhage, 87 jaar oud. Johanna trouwde, 34 jaar oud, op 21 augustus 1939 in ’s-Gravenhage met Arend Johan Wormgoor, 49 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21 augustus 1939 in Eindhoven. Arend is geboren op 7 juli 1890 in Arnhem. Arend is overleden op 13 augustus 1973 in ’s-Gravenhage, 83 jaar oud. Arend is weduwnaar van Hillegonda Gezina Hagenaar (1886-1935), met wie hij trouwde op 25 september 1917 in Arnhem.
antonie_meijlink_1864_1921.jpg maria_amelia_van_doorn.jpg
6 Antonie Meijlink
7 Maria Amelia van Doorn
1.2.3.5.7.2.1.5.7 Antonie Meijlink (afb. 6) is geboren op 27 november 1864 in Vianen, zoon van Frederik Coenraad Pieter Wilhelm Meijlink (zie 1.2.3.5.7.2.1.5) en Pieternella Jacoba Verschoor. Antonie is overleden op 8 april 1921 in Haarlem, 56 jaar oud. Hij is begraven in Haarlem.
Notitie bij Antonie: Ontvanger der Registratie en Domeinen te Rhenen, Hoorn, Zierikzee en Haarlem.
Beroep:
Ontvanger der Registratie en Domeinen (in Rhenen, Hoorn, Zierikzee en Haarlem)
Antonie trouwde, 36 jaar oud, op 15 mei 1901 in Hoorn met Maria Amelia van Doorn (afb. 7), 22 jaar oud. Maria is geboren op 5 oktober 1878 in Oldeberkoop, dochter van Paulus Willem van Doorn en Aletta Christine Henriette Jacoba Albertine Viehman.
Notitie bij de geboorte van Maria: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Ooststellingwerf
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 240
Aangiftedatum: 08-10-1878
Kind Maria Amelia van Doorn
Geslacht: V
Geboortedatum: 05-10-1878
Vader Paulus Willem van Doorn
Moeder Aletta Christina HenriŰtte Jakoba Albertine Viehmann
Maria is overleden op 11 september 1945 in Hilversum, 66 jaar oud.
Kinderen van Antonie en Maria:
1 Frederik Coenraad Pieter Wilhelm (Frits) Meijlink, geboren op 3 april 1902 in Zierikzee. Volgt 1.2.3.5.7.2.1.5.7.1.
2 Paulus Willem (Pau) Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.7.2], geboren op 6 augustus 1904 in Zierikzee. Pau is overleden in 1984, 79 of 80 jaar oud.
Notitie bij Pau: Notaris te Middelburg
Beroep:
Notaris
3 Bernardus (Bernard) Meijlink, geboren op 28 juli 1911 in Zierikzee. Volgt 1.2.3.5.7.2.1.5.7.3.
4 Maria Amelia (Marietje) Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.7.4], geboren op 16 augustus 1913 in Zierikzee. Marietje is overleden op 25 april 1999 in Hilversum, 85 jaar oud.
Notitie bij Marietje: Montessori-leidster te Hilversum
Marietje bleef ongehuwd.
Beroep:
Montessori-leidster (in Hilversum)
1.2.3.5.7.2.1.5.7.1 Frederik Coenraad Pieter Wilhelm (Frits) Meijlink is geboren op 3 april 1902 in Zierikzee, zoon van Antonie Meijlink (zie 1.2.3.5.7.2.1.5.7) en Maria Amelia van Doorn. Frits is overleden op 2 juli 1974 in Overveen, 72 jaar oud. Hij is gecremeerd op 5 juli 1974 in Driehuis-Westerveld.
Notitie bij Frits: Ingenieur bij de Prov. Waterstaat van Noord-Holland te Haarlem.
Beroep:
Ingenieur (bij de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland in Haarlem)
Frits trouwde met Ina Broeker. Ina is geboren in 1907. Ina is overleden op 27 november 1978 in Bloemendaal, 70 of 71 jaar oud.
bernard_meijlink.jpg loes_bongers.jpg
8 Bernard Meijlink
9 Loes Bongers
1.2.3.5.7.2.1.5.7.3 Bernardus (Bernard) Meijlink (afb. 8) is geboren op 28 juli 1911 in Zierikzee, zoon van Antonie Meijlink (zie 1.2.3.5.7.2.1.5.7) en Maria Amelia van Doorn. Bernard is overleden op 27 juni 1952 in Amsterdam, 40 jaar oud (oorzaak: Serum Hepatitis). Hij is begraven op 30 juni 1952 in Hilversum.
Beroep:
Chemicus
Bernard trouwde, 31 jaar oud, op 23 december 1942 in Amsterdam met Louisa Gerharda Jacoba (Loes) Bongers (afb. 9), 30 jaar oud. Loes is geboren op 1 juni 1912 in Bennekom, dochter van Willem Egbert Jacob (Wim) Bongers en Maria Antonetta (Marie) Beelen. Loes is overleden op 26 januari 1970 in Bennekom, 57 jaar oud.
Kinderen van Bernard en Loes:
anton.jpg
10 Anton
1 Antonie (Anton) Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.7.3.1] (afb. 10), geboren op 1 oktober 1943 in Amsterdam. Anton is overleden op 23 oktober 2010 in Ede, 67 jaar oud.
2 Peter Alexander (Peter) Meijlink. Volgt 1.2.3.5.7.2.1.5.7.3.2.
3 Frederik Coenraad Pieter Wilhelm (Frits) Meijlink. Volgt 1.2.3.5.7.2.1.5.7.3.3.
1.2.3.5.7.2.1.5.7.3.2 Peter Alexander (Peter) Meijlink, zoon van Bernardus (Bernard) Meijlink (zie 1.2.3.5.7.2.1.5.7.3) en Louisa Gerharda Jacoba (Loes) Bongers. Peter trouwde met Theodora Wilhelmina (Mieke) Roukens. Mieke is een dochter van Arie Willem (Arie) Roukens en Magdalena Wilhelmina (Leny) Bier.
Kinderen van Peter en Mieke:
1 Louisa Magdalena (Loes) Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.7.3.2.1]. Loes trouwde met Walter Brunink. Walter is een zoon van Willibrordus Bernardus G. Maria Brunink en Wilhelmina A. Damhuis.
2 Maria Amelia Theodora (Amelia) Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.7.3.2.2], geboren op 6 augustus 1975 in Deventer. Amelia is overleden op 29 augustus 2004 in Amsterdam, 29 jaar oud.
3 Bernardus Arie Willem (Beer) Meijlink. Volgt 1.2.3.5.7.2.1.5.7.3.2.3.
1.2.3.5.7.2.1.5.7.3.2.3 Bernardus Arie Willem (Beer) Meijlink, zoon van Peter Alexander (Peter) Meijlink (zie 1.2.3.5.7.2.1.5.7.3.2) en Theodora Wilhelmina (Mieke) Roukens. Beer trouwde met Karianne Jolanda (Kari) Marx. Kari is een dochter van Robert Jan (Rob) Marx en Dorothea Geertruida (Doke) Termaat.
Kind van Beer en Kari:
1 Fenna Dorothea Amelia Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.7.3.2.3.1].
1.2.3.5.7.2.1.5.7.3.3 Frederik Coenraad Pieter Wilhelm (Frits) Meijlink, zoon van Bernardus (Bernard) Meijlink (zie 1.2.3.5.7.2.1.5.7.3) en Louisa Gerharda Jacoba (Loes) Bongers. Frits ging een geregistreerd partnerschap aan met Jacqueline Deschamps.
Kinderen van Frits en Jacqueline:
1 Aline Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.7.3.3.1].
2 Laurent Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.7.3.3.2].
adriaan_baris_cornelis_meijlink.jpg
11 Adriaan Baris Cornelis Meijlink
1.2.3.5.7.2.1.5.10 Adriaan Baris Cornelis Meijlink (afb. 11) is geboren op 3 april 1871 in Vianen, zoon van Frederik Coenraad Pieter Wilhelm Meijlink (zie 1.2.3.5.7.2.1.5) en Pieternella Jacoba Verschoor. Adriaan is overleden op 6 april 1933 in Hattem, 62 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: Ontvanger der Registratie en Domeinen te Beetsterzwaag, Dirksland, Sommelsdijk, Oosterhout, Wijk bij Duurstede, ĺs-Hertogenbosch en Zwolle.
Beroep:
Ontvanger der Registratie en Domeinen (in Beetsterzwaag, Dirksland, Sommelsdijk, Oosterhout, Wijk bij Duurstede, ’s-Hertogenbosch en Zwolle)
Adriaan:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 2 november 1899 in Rotterdam met Anna Gerardina Dooremans, 24 jaar oud. Anna is geboren op 25 februari 1875 in Rotterdam. Anna is overleden op 23 november 1910 in Oosterhout, 35 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 5 december 1913 in ’s-Gravenhage met Christina de Bruin, 32 jaar oud. Christina is geboren op 6 december 1880 in Rotterdam, dochter van Christiaan de Bruin en Cornelia Antonia Scheffers. Christina is overleden op 15 mei 1951 in Zwolle, 70 jaar oud.
Kinderen van Adriaan en Anna:
1 Hendrika Johanna Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.10.1], geboren op 13 februari 1902 in Sommelsdijk. Hendrika is overleden vˇˇr 1945, ten hoogste 43 jaar oud.
Beroep:
Directeur (van N.V. Huis ter Duin, in Noordwijk aan Zee)
Hendrika trouwde met Rudolf Tappenbeck.
2 Frederik Coenraad Pieter Wilhelm Meijlink, geboren op 14 juni 1903 in Sommelsdijk. Volgt 1.2.3.5.7.2.1.5.10.2.
3 Pieternella Jacoba Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.10.3], geboren op 15 februari 1907. Pieternella is overleden op 17 augustus 2002, 95 jaar oud.
Notitie bij Pieternella: Verpleegster te San Francisco, U.S.A.

Pieternel MEYLINK
Birth Date: 15 Feb 1907
Death Date: 17 Aug 2002
Social Security Number: 092-22-2517
State or Territory Where Number Was Issued: New York

Death Residence Localities
ZIP Code: XX874
Localities:
Beroep:
Verpleegster (in San Francisco)
Kinderen van Adriaan en Christina:
4 Christiaan Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.10.4], geboren op 20 november 1915 in ’s-Hertogenbosch. Christiaan is overleden op 30 maart 1945 in Sandbostel, 29 jaar oud.
Notitie bij Christiaan: Gearresteerd 18 november 1944. >kamp Amersfoort > Neuengamme (7-2-1945) > Sandbostel? 30-3-1945?
5 Antonie Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.10.5], geboren op 12 augustus 1919 in Zwolle. Antonie is overleden op 31 maart 1921 in Zwolle, 1 jaar oud.
1.2.3.5.7.2.1.5.10.2 Frederik Coenraad Pieter Wilhelm Meijlink is geboren op 14 juni 1903 in Sommelsdijk, zoon van Adriaan Baris Cornelis Meijlink (zie 1.2.3.5.7.2.1.5.10) en Anna Gerardina Dooremans. Frederik is overleden op 13 februari 1980 in Rotterdam, 76 jaar oud.
Notitie bij Frederik: Fabrikant te Rotterdam
Frederik trouwde met W. Wegenaar.
Kinderen van Frederik en W.:
1 Ineke Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.10.2.1], geboren in 1941. Ineke is overleden.
2 Sylvia Meijlink [1.2.3.5.7.2.1.5.10.2.2].
1.2.3.5.7.7 Franšois Balthazar Meijlink is geboren op 24 oktober 1779 in Haarlem, zoon van Bernardus Meijlink (zie 1.2.3.5.7) en Willemina de Bruinne. Franšois is overleden op 24 juni 1815 in Haarlem, 35 jaar oud.
Notitie bij Franšois: Hij was wijnhandelaar te Haarlem. Zijn weduwe en zijn dochters Gesina Maria en Bartha Bernardina dreven een zaak in wijnen en manufacturen aan het Spaarne, aldaar wijk 2 no. 175 (later no. 47).
Beroep:
  [bron: Wijnhandelaar]
Franšois trouwde, 28 jaar oud, op 28 augustus 1808 in Haarlem met Hermina van Beek, 21 of 22 jaar oud. Hermina is geboren in 1786. Hermina is overleden op 19 juni 1865 in Haarlem, 78 of 79 jaar oud.
Kinderen van Franšois en Hermina:
1 Willemina Cornelia Meijlink [1.2.3.5.7.7.1], geboren op 23 september 1809 in Haarlem. Willemina is overleden op 12 april 1890 in Haarlem, 80 jaar oud. Willemina trouwde, 39 jaar oud, op 16 november 1848 in Haarlem met Willem Ruitman, 57 of 58 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willemina en Willem: Bruidegom Willem Ruitman , Emlenkamp in Hanover , 58 , predikant
Vader Jan Jurjen Ruitman
Moeder Hendrikien Merrenburg
Bruid Willemina Cornelia Meijlink , Haarlem , 39 ,
Vader Francois Balthasar Meijlink
Moeder Hermina van Beek

Plaats Haarlem
Huwelijksdatum 16-11-1848

Opmerkingen Bg is wdn v W Visch
Willem is geboren in 1790 in Emlenkamp (Hanover), zoon van Jan Jurjen Ruitman en Hendrikien Merrenburg. Willem is overleden in Haarlem.
Beroep:
Predikant
2 Gesina Maria Meijlink [1.2.3.5.7.7.2], geboren op 4 november 1810 in Haarlem. Gesina is overleden op 17 maart 1895 in Haarlem, 84 jaar oud.
3 Leonora Cornelia Meijlink [1.2.3.5.7.7.3], geboren op 6 april 1812 in Haarlem. Leonora is overleden op 2 november 1882 in Haarlem, 70 jaar oud. Leonora trouwde, 28 jaar oud, op 29 mei 1840 in Haarlem met Jan Mooij, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Leonora en Jan: Bruidegom Jan Mooij , bloemist , 25 , Haarlem
Vader Jan Mooij
Moeder Cornelia van der Meulen
Bruid Leonara Cornelia Meijlink , 28 , Haarlem
Vader Franšois Balthazar Meijlink
Moeder Hermina van Beek

Plaats Haarlem
Huwelijksdatum 29-05-1840
Jan is geboren in 1815 in Haarlem. Jan is overleden na 2 november 1882, minstens 67 jaar oud.
Notitie bij Jan: bron: Genealogie Mooij
Beroep:
Bloemist
4 Bartha Bernardina Meijlink [1.2.3.5.7.7.4], geboren op 23 januari 1814 in Haarlem. Bartha is overleden op 9 december 1833 in Haarlem, 19 jaar oud.
5 Franšois Balthazar Meijlink, geboren op 10 oktober 1815 in Haarlem. Volgt 1.2.3.5.7.7.5.
1.2.3.5.7.7.5 Franšois Balthazar Meijlink is geboren op 10 oktober 1815 in Haarlem, zoon van Franšois Balthazar Meijlink (zie 1.2.3.5.7.7) en Hermina van Beek. Franšois is overleden op 22 juni 1894 in Haarlem, 78 jaar oud. Hij is begraven op 25 juni 1894 in Bloemendaal.
Notitie bij Franšois: Fabrikant van haarden, sloten enz. aan het Spaarne, wijk 2 no. 176/177 (later no. 45).
Beroep:
Fabrikant van haarden, sloten enz.
Franšois:
(1) trouwde, 41 jaar oud, op 25 juni 1857 in Haarlem met Christina Johanna Weerman, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Franšois en Christina: Bruidegom Francois Balthazar Meijlink , Haarlem , 41 , smid
Vader Francois Balthazar Meijlink
Moeder Hermina Verbeek
Bruid Christina Johanna Weerman , Amsterdam , 31 , zonder
Vader Jan Simon Weerman
Moeder Christina Steinker

Plaats Haarlem
Huwelijksdatum 25-06-1857
Christina is geboren omstreeks 1826, dochter van Jan Simon Weerman en Christina Steinker. Christina is overleden op 24 februari 1861, ongeveer 35 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 46 jaar oud, na 1861 met Chr. Stijger. Chr. is overleden op 8 mei 1930 in Haarlem.
Kind van Franšois en Christina:
1 Hermina Christina Meijlink [1.2.3.5.7.7.5.1], geboren op 29 oktober 1858 in Haarlem. Hermina is overleden op 27 november 1932 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud. Hermina trouwde, 25 jaar oud, op 15 november 1883 in Haarlem met Johannes Frederik Mansvelt Beck, minstens 20 jaar oud. Johannes is geboren vˇˇr 1863, zoon van Johannes Frederik Mansvelt Beck en Anna Petronella Mouton. Johannes is overleden op 5 januari 1934 in ’s-Gravenhage, minstens 71 jaar oud.
Beroep:
Wapenhandelaar (in ’s-Gravenhage)
1.2.3.8 Henrick Jan Meijlink, zoon van Hartgert/Hartwigh Meijlink (zie 1.2.3) en Grietje Jans [Abree]. Hij is gedoopt op 19 april 1696 in Ootmarsum. Henrick is overleden vˇˇr 1765, ten hoogste 69 jaar oud.
Notitie bij Henrick: Register van aangiften voor de 50e penning over alienatien en collaterale successie etc. van Ootmarsum 1722-1777 (Rijksarchief Zwolle): ôHendrijk Jan Meylink doet aangeven dat anno 1723 den 18 Junij bij accoort van sijn susters het huis heeft overgenoomen voor de summa van hondert en negentig guld., 1723 den 2 Julijö.
Onbekend:
Volkstelling Ootmarsum 1748:
Jan Meiling kinderen ouder dan 10 jaar: Gerrit en Geertruij
pauperes
Henrick trouwde, 26 jaar oud, op 25 mei 1722 in Ootmarsum met Janna (Fleurs) Boeckholt, nadat zij op 26 april 1722 in Ootmarsum in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Henrick en Janna: 26-04-1722 25-05-1722 Henrick Jan Meijlinck Janna Boeckholt beijde in Ootmerssen
Janna is een dochter van Geert ten Boeckholt en Anna/Anneke ten Kamphuijs.
Notitie bij de geboorte van Janna: 01-11-1705 Janna Gerrit van Fleur Gese (deze?)
Janna is overleden vˇˇr 1748.
Kinderen van Henrick en Janna:
1 Anne Meijlink [1.2.3.8.1]. Zij is gedoopt op 18 juli 1723 in Ootmarsum.
Notitie bij de geboorte van Anne: 18-07-1723 Anne Henrick Jan Meijlinck Janna Boeckholt
Anne is overleden vˇˇr 1748, ten hoogste 25 jaar oud.
Religie:
Geref. Belijdenis Sint michiel 1739
2 Christina Meijlink [1.2.3.8.2]. Zij is gedoopt op 22 mei 1727 in Ootmarsum.
Notitie bij de geboorte van Christina: 22-05-1727 Christina Hindrik Jan Meijlink Janna Fleurs
Christina is overleden vˇˇr 1748, ten hoogste 21 jaar oud.
3 Margriete Meijlink [1.2.3.8.3]. Zij is gedoopt op 15 oktober 1730 in Ootmarsum.
Notitie bij de geboorte van Margriete: 15-10-1730 Margriete Hindrik Jan Meijlink Janna Fleurs
Margriete is overleden vˇˇr 1748, ten hoogste 18 jaar oud.
4 Geertruyt Meijlink [1.2.3.8.4]. Zij is gedoopt op 22 mei 1732 in Ootmarsum.
Notitie bij de geboorte van Geertruyt: 22-05-1732 Geertruijt Hindrik Jan Meijlink Janna Fleurs
Notitie bij Geertruyt: Doet met Pasen 1751 belijdenis te Ootmarsum, op 26 juni 1761 ingeschreven als lidmaat te Ootmarsum met attestatie van Amsterdam.

Op 13-04-1759 wordt gedoopt te Ootmarsum: Hermannus buitenechtelijk kind van Geertruid Meilink - is dit dezelfde?
Religies:
Geref. Belijdenis pasen 1751 te Ootmarsum
26-06-1761 terug in Ootmarsum met attestatie van Amsterdam
5 Lubbertus Meijlink [1.2.3.8.5]. Hij is gedoopt op 3 februari 1734 in Ootmarsum.
Notitie bij de geboorte van Lubbertus: 03-02-1734 Lubbertus Hindrik Jan Meijlink Janna Bockholt
Lubbertus is overleden vˇˇr 1748, ten hoogste 14 jaar oud.
6 Gerrit Meijlink, gedoopt op 23 november 1735 in Ootmarsum. Volgt 1.2.3.8.6.
7 Margaretha Meijlink [1.2.3.8.7]. Zij is gedoopt op 28 september 1738 in Ootmarsum.
Notitie bij de geboorte van Margaretha: 28-09-1738 Margareta Henrick Jan Meijlinck Janna Boeckholt
Margaretha is overleden vˇˇr 1748, ten hoogste 10 jaar oud.
1.2.3.8.6 Gerrit Meijlink, zoon van Henrick Jan Meijlink (zie 1.2.3.8) en Janna (Fleurs) Boeckholt. Hij is gedoopt op 23 november 1735 in Ootmarsum.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: 23-11-1735 Gerrit Henr. Jan Meijlinck Janna Boeckholt
Gerrit is overleden, 46 jaar oud. Hij is begraven op 18 februari 1782 in Amsterdam (Westerkerkhof).
Notitie bij overlijden van Gerrit: Gerrit Meijlink, in de Louwrierstraat bij de Baangracht in de Wijnbergsgang
met een lootien 18 stuivers gehaald
Religie:
belijdenis ootmarsum juli 1754
Gerrit ging in ondertrouw, 29 jaar oud, op 12 augustus 1765 in Amsterdam met Dorothea Hendrika Roskott, 30 of 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Dorothea: 607/383 12-08-1765 ondertrouw
Gerrit Meijlink can Ootmersen, Gereformeerd, 30 jaar in de gravestraat, ouders dood,
geassisteerd met sijn oom Hendrik Kamphuijs
en
Dorothea Hendrica Roskott van Gilhuijs, geef. 31 jaar, woont als vooren,
haar vader Augustus Arnestus Roskott tot Gilhuijs.

(Gilhuijs=Gildehaus)
Dorothea is geboren in 1734 in Gildenhaus, dochter van Augustus Ernestus Roskott en Wilhelmina Maria Toereppel. Dorothea is overleden, 45 of 46 jaar oud. Zij is begraven op 6 januari 1780 in Amsterdam (Westerkerkhof).
Notitie bij overlijden van Dorothea: ingeschrevene:

Meijlink, Gerrit
ingeschrevene:

Roskot, Dorothea Hendrika
datum begrafenis:

06-01-1780
begraafplaats:

Wester Kerkhof
relatieinformatie:

Huisvrouw van / Geb.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9479092

In de Louwrierstraat 2 onmundige kinderen Met een lootie a 18 stuivers gehaalt
Kinderen van Gerrit en Dorothea:
1 Lambartdina Meijlink [1.2.3.8.6.1]. Zij is gedoopt op 28 april 1765 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Lambartdina: dochter Lambartdina Tweelingen
vader Gerrit Meilinck
moeder Dorothea Hendrieka Roskott
getuigen Hendrik Camphuijs
Hendrieca Reikermans
Agustus Arnestus Roskott
Maria Toereppel
pastor Johannes Jacobus Kessler
doop 28 april 1765
religie Hervormd, Nieuwezijdskapel
bron 71 p. 173 (folio 87) nr. 1
Lambartdina is overleden, 7 maanden oud. Zij is begraven op 15 december 1765 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Lambartdina: Kind van Gerrit Meijling op Cingel bij de Geelvinksteeg
2 Maria Meijlink [1.2.3.8.6.2]. Zij is gedoopt op 28 april 1765 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Maria: dochter Maria Tweelingen
vader Gerrit Meilinck
moeder Dorothea Hendrieka Roskott
getuigen Hendrik Camphuijs
Hendrieca Reikermans
Agustus Arnestus Roskott
Maria Toereppel
pastor Johannes Jacobus Kessler
doop 28 april 1765
religie Hervormd, Nieuwezijdskapel
bron 71 p. 173 (folio 87) nr. 2
3 Lambertdina Meijlink [1.2.3.8.6.3]. Zij is gedoopt op 1 oktober 1766 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Lambertdina: dochter Lambertdina Aanvraag doopbewijs dd. 19 december 1770. ’Lambert Dina’
vader Gerrit Meijlingk
moeder Dorothea Hendrike Roskoff
getuigen Hendrik Camphuijs
Hendrika Rijkermans
pastor Adrianus Becol
doop 1 oktober 1766
religie Hervormd, Zuiderkerk
bron 102 p. 261 (folio 131) nr. 7
4 Antonetta Meijlink [1.2.3.8.6.4]. Zij is gedoopt op 24 juli 1768 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Antonetta: dochter Antonetta
vader Gerrit Meijlinck
moeder Dorothea Hendrika Roskott
getuigen Agustus Arnestus Roskott
Marija Toereppel
pastor Johannes Jacobus Kessler
uitwerking 7]
doop 24 juli 1768
religie Hervormd, Nieuwezijdskapel
bron 71 p. 196 (folio 98v) [
Antonetta is overleden, 1 maand oud. Zij is begraven op 3 september 1768 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Antonetta: Kind van Gerrit Mijlink op Cingel bij de Geelvinksteeg is gehaalt
5 Hendrik Jan Meijlink [1.2.3.8.6.5]. Hij is gedoopt op 3 oktober 1770 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: zoon Hendrik Jan
vader Gerrit Meijlinck
moeder Dorothea Hendrika Roskott
getuigen Augustus Ernestus Roskott
Maria Foereppel
pastor Adrianus Buurt
doop 3 oktober 1770
religie Hervormd, Noorderkerk
bron 83 p. 219 (folio 110) nr. 17
Hendrik is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 13 oktober 1771 in Amsterdam (Westerkerkhof).
Notitie bij overlijden van Hendrik: ingeschrevene:
Mijlink, Hendrik Jan
datum begrafenis:
19-10-1771 (moet zijn 13-10-1771)
begraafplaats:
Wester Kerkhof
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9470705

Kind van Gerrit Mijlink, genaamd Hendrik Jan in de Blomdwarsstraat
1.3 Willem Meijlink, zoon van [misschien] Berend Meijlink (zie 1).
Kind van Willem uit onbekende relatie:
1 Fennigje Willems Meijlink [1.3.1], geboren in Ootmarsum. Fennigje trouwde in Zwolle met Jan Willem Nooter, nadat zij op 4 oktober 1696 in Ootmarsum in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Fennigje en Jan: 27-10-1696 Jan Willem Noter j.m. en
Fennegien Meijlincks j.d.
S.G. Berent vander Linde en Nijclaas van Rijsen
H.G. de nichte de wed: van Jan Meijlincks
de proclamatien gaen mede tot Ootmersen

Trouwboek Ootmarsum:
04-10-1696 Jan Willem Noter Fenneken Meijlink Zwolle Ootmarssum copul. Zwolle
Jan is geboren in 1670 in Zwolle, zoon van Willem Nooter.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 12-04-2013 17:56 door Beer Meijlink